Department Head

Mr. Shuka Dev Pahari
Mr. Shuka Dev Pahari

Head - Operations & Card
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Dip Bahadur Raul
Mr. Dip Bahadur Raul

Head - General Service
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Dipendra Man Chui Chui
Mr. Dipendra Man Chui Chui

Head - Internal Audit & Risk Management
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Prem Lal Basyal
Mr. Prem Lal Basyal

Head - Human Resource
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Vishal Joshi
Mr. Vishal Joshi

Head - Information Technology
Location: Thamel, Kathmandu

Mr. Jagadish Bastakoti
Mr. Jagadish Bastakoti

Head - Credit Administration
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Puspa Adhikari
Mr. Puspa Adhikari

Head - Legal
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Niroj Khagi
Mr. Niroj Khagi

Head - Recovery
Location: Dillibazar, Kathmandu

Mr. Milan Khatiwada
Mr. Milan Khatiwada

Head - Finance, Accounts & Treasury
Location: Dillibazar, Kathmandu